• حوزه کاربری
  • کاربرد لوله و اتصالات PVC-U با استاندارد ملی INSO 9118-1 برای تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار می باشد. تعاریف کد U و D در متن این استاندارد به ترتیب برای استفاده در لوله کشی محدوده ساختمان و جایی که لوله ها به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شوند، می باشد. کد UD در هر دو حوزه کاربرد دارد.
  • کاربرد لوله و اتصالات PVC-U با استاندارد ملی INSO 9119-1 در تخلیه فاضلاب ساختمانی بدون فشار می باشد. تعاریف کد B وD در متن استاندارد به ترتیب برای استفاده روکار داخل و نیز خارج ساختمان وجایی که لوله ها و اتصالات به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شوند، می باشد. کد BD در هر دو حوزه کاربرد دارد. لوله با قطر خارجی اسمی ۷۵ و بزرگتر از آن با علامت BD برای کاربرد مدفون در خاک در محدوده بنای ساختمان، استفاده می شود.
  • کاربرد لوله و اتصالات PVC-U با استاندارد ملیISIRI 12142-1 در انتقال آب باران (ناودانی) و هواکشی می باشد.
  • کاربرد لوله و اتصالات PVC-U با استاندارد ملی ISIRI 13361-2 برای آبرسانی (آب آشامیدنی)، فاضلاب و زهکشی (کشاورزی)تحت فشار می باشد